Kural Olarak İleride Doğması Muhtemel Bir Hakkın Haczi Mümkün Değildir.

YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 22.10.2004 Esas: 2004 / 17928 Karar: 2004 / 22583

Kural Olarak İleride Doğması Muhtemel Bir Hakkın Haczi Mümkün Değildir.

Özet:

İleride doğması muhtemel alacakların kural olarak haczi mümkün değildir. Bu nedenle borçlunun doğmuş ve ileride doğacak hak ve alacaklarının haczi için üçüncü şahsa haciz ihbarnamesi gönderilmiş olması halinde üçüncü kişinin sorumluluğu haciz müzekkeresinin ulaştığı tarihteki fiili durumla sınırlıdır. İleride doğması muhtemel alacaklar yönünden sonuç doğurmaz.

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Kural olarak ileride doğacak muhtemel bir hakkın haczi mümkün değildir. Bu nedenle İİK’nun 89. maddesi gereğince 3. şahsa, borçlunun nezdinde doğmuş ve doğacak hak ve alacaklarının haczini şeklinde haciz ihbarnamesinin çıkarılması halinde 3. şahsın sorumluluğu haciz müzekkeresinin kendisine ulaştığı tarihteki mevcut durumla (fiili durumla) sınırlı olacağından ileride doğacak, doğması muhtemel bu hakkın bu aşamada 3. şahısca net olarak bilinmesi mümkün olmadığından bu şekilde çıkarılan haciz ihbarnamesi yukarıda açıklanan nedenle muhtemel alacaklar açısından sonuç doğurmaz. İcra mahkemesine başvuran borçlunun şikayetinin bu kurallar ışığında değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken istemin reddi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 22.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLERİDE DOGMASI MUHTEMEL ALACAKLARIN KURAL OLARAK HACZİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.
BU NEDENLE BORÇLUNUN DOĞMUŞ VE İLERİDE DOĞACAK HAK VE ALACAKLARININ
HACZİN ÜÇÜNCÜ ŞAHSA,VEYA KURUMA HACIZ IHBARNAMESI GONDERİLMIŞ OLMASI HALINDE
ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN SORUMLULUĞU HACİZ MÜZEKKERESİNİN ULAŞTIGI TARIHTEKI FiiLİ
DURUMLA SINIRLIDIR.

Kural olarak ileride doğacak  muhtemel bir hakkin haczi mümkün değildir. Bu nedenle
İİK. 89. maddesi geregince 3.Kişilere doğmus ve dogacak
hak ve
alacaklarının haczinin haciz ihbarnamesinin
sorumlulugu haciz tebligatinin kendisine ulaştiğ tarihteki mevcut durumla (fili
durumla) sinrli olacagindan ileride  dogmasi muhtemel bir hakkın bu konuda
Tebligatı alanca olarak bilinmesi mümkün olmadiğindan bu Sekilde çikarilan haciz
ihbarnamesi yukarida açıklanan nedenle muhtemel alacaklar için mecburiyet doğurmaz.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda
açıklanan nedenlerle unu,>II 366 ve HUMK. 428 maddeleri uyarinca (BOZULMASINA),
22. .10 ,2004 əpunun6 oybirliğiyle karar verildi,